Wiki

Chi phí là gì? là gì?

Định nghĩa Chi phí

Chi phí là các chi phí cần thiết phải được thực hiện để điều hành một doanh nghiệp. Mọi yếu tố sản xuất đều có chi phí liên quan. Ví dụ như chi phí lao động được sử dụng trong sản xuất hàng hóa và dịch vụ được đo bằng tiền lương và phúc lợi nhân viên. Chi phí của một tài sản cố định được sử dụng trong sản xuất được tính theo tỷ lệ khấu hao. Chi phí vốn được sử dụng để mua tài sản cố định được tính bằng chi phí lãi vay liên quan đến việc tăng vốn.

Các doanh nghiệp rất quan tâm đến việc đo lường chi phí của họ. Nhiều loại chi phí có thể quan sát được và dễ dàng định lượng được. Trong những trường hợp như vậy, có mối quan hệ trực tiếp giữa chi phí đầu vào và số lượng đầu ra. Các loại chi phí khác phải được ước tính hoặc phân bổ. Đó là, mối quan hệ giữa chi phí đầu vào và đơn vị sản lượng có thể không được quan sát trực tiếp hoặc có thể định lượng được.

Ví dụ, trong việc cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng đầu ra thường có ý nghĩa hơn số lượng, và đầu ra không thể được đo lường đơn giản về số lượng bệnh nhân được điều trị hoặc học sinh được dạy. Trong trường hợp đó, các yếu tố định tính đóng một vai trò quan trọng trong việc đo lường đầu ra, không có mối quan hệ trực tiếp giữa chi phí phát sinh và sản lượng đạt được.

Cách cách phân loại chi phí

Chi phí có thể có mối quan hệ khác nhau với đầu ra. Chi phí cũng được sử dụng trong các ứng dụng kinh doanh khác nhau, chẳng hạn như kế toán tài chính, kế toán chi phí, ngân sách, vốn ngân sách và định giá. Do đó, có nhiều cách khác nhau để phân loại chi phí theo mối quan hệ của chúng với đầu ra cũng như theo ngữ cảnh mà chúng được sử dụng.

Dưới đây là một vài cách phân loại chi phí thường gặp trong kinh doanh.

Chi phí cố định và biến đổi

Hai loại chi phí cơ bản mà doanh nghiệp phát sinh là cố định và thay đổi. Chi phí cố định không thay đổi với đầu ra, trong khi chi phí biến đổi làm. Chi phí cố định đôi khi được gọi là chi phí trên không. Họ đang phát sinh cho dù một công ty sản xuất 100 vật dụng hoặc 1.000 vật dụng. Khi hoạch định ngân sách, chi phí cố định có thể bao gồm tiền thuê nhà, khấu hao và lương của người giám sát. Chi phí sản xuất có thể bao gồm các mặt hàng như thuế tài sản và bảo hiểm. Các chi phí cố định này vẫn không đổi mặc dù có thay đổi về sản lượng.

Mặt khác, chi phí biến đổi dao động theo tỷ lệ trực tiếp với những thay đổi về sản lượng. Trong một cơ sở sản xuất, chi phí nhân công và vật liệu thường là các chi phí biến đổi tăng lên khi khối lượng sản xuất tăng lên. Phải mất nhiều lao động và vật liệu để sản xuất nhiều sản phẩm hơn, vì vậy chi phí lao động và vật liệu thay đổi theo tỷ lệ trực tiếp với khối lượng đầu ra.

Đối với nhiều công ty trong lĩnh vực dịch vụ, phân chia chi phí truyền thống thành cố định và biến không hoạt động. Thông thường, chi phí biến đổi đã được xác định chủ yếu là “lao động và vật liệu”. Tuy nhiên, trong lao động công nghiệp dịch vụ thường được trả lương theo hợp đồng hoặc theo chính sách quản lý và do đó không dao động với sản xuất. Do đó, chi phí đó cố định và không phải là một biến chi phí cho các công ty này.

Không có quy tắc nào quy định loại chi phí nào nào phù hợp với chi phí cụ thể. Chi phí của giấy văn phòng trong một công ty, ví dụ, có thể là một chi phí cố định, bởi giấy được sử dụng trong các cơ quan hành chính cho các nhiệm vụ hành chính. Đối với một công ty khác, cùng một giấy văn phòng cũng có thể là một chi phí biến đổi bởi vì doanh nghiệp sản xuất in ấn như một dịch vụ cho các doanh nghiệp khác. Mỗi doanh nghiệp phải xác định loại chi phí của mình dựa trên nhu cầu sử dụng riêng của mình cho dù một chi phí là một chi phí cố định hoặc biến cho doanh nghiệp.

Ngoài chi phí biến đổi và cố định, một số chi phí được coi là hỗn hợp. Nghĩa là, chúng chứa các yếu tố chi phí cố định và biến đổi. Trong một số trường hợp, chi phí giám sát và kiểm tra được coi là chi phí hỗn hợp.

Chi phí trực tiếp và gián tiếp

Chi phí trực tiếp tương tự như chi phí biến đổi. Chúng có thể được trực tiếp quy cho việc sản xuất đầu ra. Hệ thống định giá hàng tồn kho được gọi là chi phí trực tiếp còn được gọi là chi phí biến đổi. Theo hệ thống kế toán này, chỉ những chi phí thay đổi trực tiếp với khối lượng sản xuất được tính vào sản phẩm khi chúng được sản xuất. Giá trị của hàng tồn kho là tổng của vật liệu trực tiếp, lao động trực tiếp và tất cả các chi phí sản xuất biến đổi.

Mặt khác, chi phí gián tiếp tương tự với chi phí cố định. Chúng không liên quan trực tiếp đến khối lượng sản phẩm đầu ra. Chi phí gián tiếp trong nhà máy sản xuất có thể bao gồm lương của người giám sát, lao động gián tiếp, nguồn cung cấp nhà máy, thuế, tiện ích, khấu hao đối với xây dựng và trang thiết bị, tiền thuê nhà xưởng, chi phí công cụ và chi phí bằng sáng chế. Các chi phí gián tiếp này đôi khi được gọi là chi phí sản xuất.

Chi phí sản phẩm và chi phí thời gian

Các khái niệm về chi phí sản phẩm và thời gian tương tự như chi phí trực tiếp và gián tiếp. Chi phí sản phẩm là những chi phí mà hệ thống kế toán của công ty liên kết trực tiếp với đầu ra và được sử dụng để định giá hàng tồn kho. Chi phí kỳ hạn được tính vào chi phí cho giai đoạn hiện tại. Theo chi phí trực tiếp, chi phí thời gian không được xem là chi phí của các sản phẩm được sản xuất, vì vậy chúng không liên quan đến việc định giá hàng tồn kho.

Tuy nhiên, nếu công ty sử dụng một hệ thống kế toán chi phí đầy đủ, thì tất cả các chi phí sản xuất – bao gồm cả chi phí sản xuất cố định và chi phí biến đổi — trở thành chi phí sản phẩm. Chúng được coi là một phần của chi phí sản xuất và được tính vào hàng tồn kho.

Phân loại chi phí

Chi phí biên

Chi phí tiềm ẩn

Chi phí chìm

Chi phí khấu hao

Chi phí thay thế

Chi phí nợ

Chi phí sản xuất

Nguồn: Khuyenhocvietnam.com biên soạn

Close