Wiki

Tài chính doanh nghiệp là gì?

Định nghĩa Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là bộ phận thuộc một công ty chịu trách nhiệm về các quyết định tài chính và đầu tư. Tài chính doanh nghiệp chủ yếu quan tâm đến việc tối đa hóa giá trị cổ đông thông qua kế hoạch tài chính dài hạn và ngắn hạn và khi thực hiện các chiến lược khác nhau. Hoạt động tài chính doanh nghiệp khá đa dạng, từ các quyết định đầu tư vốn đến ngân hàng đầu tư.

Các phòng tài chính doanh nghiệp chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các hoạt động tài chính và quyết định đầu tư vốn của công ty họ. Những quyết định như vậy bao gồm việc có nên theo đuổi một khoản đầu tư được đề xuất hay không, liệu có phải trả tiền cho khoản đầu tư dưới hình thức vốn chủ sở hữu, nợ hay cả hai; và liệu cổ đông có nên nhận cổ tức hay không. Ngoài ra, bộ phận tài chính quản lý tài sản hiện tại, nợ ngắn hạn và kiểm soát hàng tồn kho.

Đầu tư vốn

Các nhiệm vụ tài chính doanh nghiệp bao gồm việc đầu tư vốn và triển khai vốn dài hạn của công ty. Quá trình ra quyết định đầu tư vốn chủ yếu liên quan đến ngân sách vốn. Thông qua ngân sách vốn, một công ty xác định chi phí vốn, ước tính dòng tiền trong tương lai từ các dự án vốn được đề xuất, so sánh các khoản đầu tư theo kế hoạch với số tiền tiềm năng và quyết định dự án nào sẽ được thêm vào trong ngân sách vốn.

Việc đầu tư vốn có lẽ là nhiệm vụ tài chính doanh nghiệp quan trọng nhất và có thể có những tác động kinh doanh nghiêm trọng. Ngân sách vốn kém (ví dụ: đầu tư quá mức hoặc đầu tư quá hạn) có thể ảnh hưởng đến vị thế tài chính của công ty, do chi phí tài chính tăng hoặc khả năng hoạt động không đủ.

Tài trợ vốn

Tài chính doanh nghiệp cũng chịu trách nhiệm tìm nguồn vốn dưới hình thức nợ hoặc vốn chủ sở hữu. Một công ty có thể vay từ các ngân hàng thương mại và các trung gian tài chính khác hoặc có thể phát hành chứng khoán nợ trên thị trường vốn thông qua các ngân hàng đầu tư (IB). Một công ty cũng có thể chọn bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư cổ phần, đặc biệt là khi huy động vốn dài hạn để mở rộng kinh doanh.

Tài trợ vốn là một hành động cân bằng về quyết định số lượng hoặc trọng số tương đối giữa nợ và vốn chủ sở hữu. Có quá nhiều nợ có thể làm tăng rủi ro mặc định, và dựa nhiều vào vốn chủ sở hữu có thể làm loãng thu nhập và giá trị cho các nhà đầu tư ban đầu. Cuối cùng, vốn tài trợ phải cung cấp vốn cần thiết để thực hiện đầu tư vốn.

Thanh khoản ngắn hạn

Tài chính doanh nghiệp cũng được giao nhiệm vụ quản lý tài chính ngắn hạn, với mục tiêu đảm bảo rằng có đủ thanh khoản để tiếp tục hoạt động. Quản lý tài chính ngắn hạn liên quan đến tài sản hiện tại và các khoản nợ hiện tại hoặc vốn lưu động và dòng tiền hoạt động.

Một công ty phải có khả năng đáp ứng mọi nghĩa vụ trách nhiệm hiện tại của mình khi đến hạn. Điều này liên quan đến việc tài sản hiện tại có thể sẵn sàng dưới dạng tiền mặt, chẳng hạn như đầu tư ngắn hạn, để tránh làm gián đoạn hoạt động của công ty. Quản lý tài chính ngắn hạn cũng có thể liên quan đến việc nhận thêm hạn mức tín dụng hoặc phát hành các giấy tờ thương mại để bù đắp thanh khoản.

Nguồn: Khuyenhocvietnam.com biên soạn

Close