Soạn Văn 10

Soạn bài văn lớp 10: Viết Kế Hoạch Cá Nhân

Soạn bài Viết Kế Hoạch Cá Nhân

Kế hoạch cá nhân

Kế hoạch cá nhân là toàn bộ những dự định của người nào đó được vạch ra một cách có hệ thống về những công việc sẽ làm trong một thời gian nhất định với mục tiêu, cách thức, trình tự và thời hạn tiến hành.

Có hai loại kế hoạch cá nhân: Kế hoạch cá nhân làm cho bản thân và kế hoạch cá nhân để báo cáo với một người hay một tập thể nào đó.

Nội dung của bản kế hoạch cá nhân bao gồm các mục chính sau đây:

  1. Những công việc phải làm.
  2. Mục tiêu.
  3. Thời gian (thời điểm bắt đầu và thời hạn hoàn thành).—
  4. Cách thức tiến hành.
  5. Dự kiến kết quả.

Các mục không thể thiếu: (1), (3), (5).

Yêu cầu:

Tính khoa học

Tính cụ thể.

Cách làm

(Phần I): Sơ yếu lí lịch của người viết

(Phần II): Nội dung công việc – Thơi gian – Địa điểm – Kết quả theo bảng.

STT Nội dung công việc Thời gian Địa điểm Kết quả
1 . .
2
3
4

 

Close