Soạn Văn 12

Soạn bài văn 12: Viết bài tập làm văn số 5: Nghị luận văn học

Soạn bài Viết bài tập làm văn số 5: Nghị luận văn học

Đây là bài văn nghị luận về một vấn đề văn học. Để chuẩn bị tốt cho bài làm này, các bạn cần:

  • Xem lại bài Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học đã học để nắm được yêu cầu, loại bài và các bước làm bài.
  • Đọc lại các văn bản văn học và lí luận vãn học trong sách giáo khoa để có thêm kiến thức về tác phẩm và lí luận hỗ trợ cho việc làm bài.

Đề 1: Về câu nói của Nguyễn Văn Siêu về văn chương.
Đề 2: Giá trị giáo dục của tác phẩm văn học.
Đề 3: Bình luận ý kiến của nhà văn Pháp La Bờ-ruy-e về giá trị giáo dục tư tưởng,
tình cảm của tác phẩm văn học.
Dưới đây, giới thiệu thêm 2 đề các bạn suy nghĩ thêm:
Đề 4; Bình luận câu nói của c. Béc-na: “Nghệ thuật là tôi. Khoa học là chúng ta”. Câu nói đó giúp các bạn hiểu gì về phong cách nghệ thuật của nhà văn.
Đề 5: Nhà văn Nguyễn Khải có nói:
“Văn chương có quyền nhưng không chỉ miêu tả cái xấu xa, cái ghê tởm, cái hèn nhát. Thanh nam châm thu hút mọi thế hệ vẫn là cái cao thượng, cái tốt đẹp, cái thủy chung”.
(Báo Văn nghệ số Tết Tân Mùi, 16 – 2 – 1991)
các bạn có đồng ý với ý kiến trên không? Hãy bình luận để làm sáng tỏ vấn đề mà nhà văn Nguyễn Khải đã nêu.
Gợi ý cách làm bài
Ba đề 1, 2, 3 các bạn có thể tham khảo phần gợi ý trong SGK.
Hai đề 4, 5 các bạn trao đổi trong nhóm học tập với gợi ý sau:

  • Đề 4: Từ sự khác nhau giữa nghệ thuật và khoa học mà bàn sâu thêm về nét chủ yếu của phong cách nghệ thuật: dó là dấu ân riêng của nhà vãn đế lại trên tác phẩm của họ, như Buy – phông nói: “Phong cách chính là người”.
  • Đề 5; Đề bài yêu cầu bàn về phạm vi miêu tả của văn chương qua câu nói của nhà văn Nguyễn Khải.
Close