Wiki

Chi phí thay thế là gì?

Định nghĩa chi phí thay thế

Chi phí thay thế là số tiền công ty phải bỏ ra để thay thế một tài sản, bằng một tài sản khác có cùng giá trị. Tài sản này có thể là những thứ nhỏ, nguyên vật liệu hay cả một nhà kho, chứng khoán đầu tư, các khoản phải thu hoặc các khoản nợ. Chi phí thay thế có thể thay đổi, tùy thuộc vào các thay đổi về giá trị thị trường của tài sản và bất kỳ chi phí nào khác cần thiết để chuẩn bị tài sản để sử dụng. Kế toán sử dụng khấu hao để chi phí chi phí của tài sản trong vòng đời của nó.

Thay thế một tài sản có thể là một quyết định đắt tiền, và các công ty phân tích giá trị hiện tại ròng (NPV) của dòng tiền trong tương lai và dòng chảy ra để đưa ra quyết định mua hàng. Khi tài sản được mua, công ty sẽ xác định tuổi thọ sử dụng cho tài sản và khấu hao chi phí của tài sản trong suốt thời gian sử dụng.

Giá trị hiện tại ròng được sử dụng như thế nào

Để đưa ra quyết định về việc mua tài sản đắt tiền, trước tiên các công ty quyết định tỷ lệ chiết khấu, đây là giả định về tỷ lệ hoàn vốn tối thiểu đối với bất kỳ khoản đầu tư nào của công ty. Một doanh nghiệp sau đó xem xét dòng tiền mặt cho việc mua và dòng tiền được tạo ra dựa trên năng suất tăng lên của việc sử dụng một tài sản mới và hiệu quả hơn. Dòng tiền được điều chỉnh để trình bày giá trị sử dụng tỷ lệ chiết khấu, và nếu tổng số ròng của tất cả các giá trị hiện tại là một số tiền dương, công ty thực hiện việc mua.

Bao thanh toán trong khấu hao

Doanh nghiệp tận dụng việc mua tài sản bằng cách đăng chi phí của nội dung mới vào tài khoản nội dung và tài khoản nội dung bị khấu hao trong thời gian sử dụng hữu ích của nội dung. Khấu hao khớp với doanh thu kiếm được bằng cách sử dụng tài sản với chi phí sử dụng tài sản theo thời gian. Chi phí của tài sản bao gồm tất cả các chi phí để chuẩn bị tài sản để sử dụng, chẳng hạn như chi phí bảo hiểm và chi phí thiết lập.

Một số tài sản được khấu hao theo phương pháp đường thẳng, nghĩa là chi phí của tài sản được chia cho thời gian hữu dụng để xác định số tiền khấu hao hàng năm. Các tài sản khác được khấu hao trên cơ sở tăng dần để ghi nhận lượng khấu hao nhiều hơn trong những năm đầu và ít hơn trong những năm sau đó. Tổng chi phí khấu hao được ghi nhận trong thời gian sử dụng hữu ích của tài sản là như nhau, bất kể phương pháp nào được sử dụng.

Để bỏ tiền cho chi phí thay thế các tài sản đắt tiền, các công ty được quản lý tốt sẽ hoạch định ngân sách chi tiêu vốn để lên kế hoạch mua tài sản trong tương lai và cách công ty tạo ra dòng tiền để trả cho chi phí của các tài sản mới. Việc lập ngân sách cho việc mua tài sản là rất quan trọng, bởi vì thay thế tài sản là cần thiết để vận hành doanh nghiệp. Ví dụ: nhà sản xuất, ngân sách cho thiết bị và máy thay thế và ngân sách của nhà bán lẻ để cập nhật giao diện của từng cửa hàng.

Nguồn: Khuyenhocvietnam.com biên soạn

Close